Skip links

Hoe staat het ervoor met…

…het project ‘Vitality Living Lab’? Binnen dit project wordt bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd op het gebied van vitaliteit. Daarmee draagt het project bij aan zowel de gezondheid als de economie van de steden en de provincie Brabant als geheel. Meer informatie over het project?

Binnen het project Vitality Living Lab lopen meerdere trajecten om de ambitie: ‘Innovatieve oplossingen verbinden aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitaliteit’ na te streven. Zo zijn er de onderdelen Vitality mapping (data), Wijkaanpak en Vitality Accelerator.

In deze update wordt de Wijkaanpak uitgelicht. Een aanpak waar onze labmanager, Harmen Bijsterbosch, veel bij betrokken is. De Wijkaanpak houdt kort samengevat in dat er wordt geïnventariseerd welke vitaliteitsissues er zijn binnen een wijk, welke ideeën en oplossingen hiervoor zijn en welke daarvan als nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld kunnen worden.
Daarbij wordt er als het ware een match gemaakt tussen vitaliteitsissues en partijen die hiervoor een geschikte oplossing kunnen bieden. De wijk die in de eerste pilot centraal staat is De Bennekel (stadsdeel Gestel).

Een vitaliteitsissue in de wijk is bijvoorbeeld dat er ondanks het ruime aanbod van activiteiten in Bennekel/Oud-Gestel een relatief lage sportparticipatie is, waarschijnlijk als gevolg van gemiddeld lage inkomens, taalbarrières en/of culturele verschillen. Een ander issue waarvoor innovaties gezocht worden, is hoe het (nu nog beperkte) gebruik van de sportfaciliteiten in de Genneper Sportparken verhoogd kan worden.

Eind maart/begin april zullen twee workshops worden georganiseerd:
• Workshop 1 met vooral betrokken uit de wijk zelf. Tijdens deze workshop wordt de beschikbare data geanalyseerd, en besproken welke vragen, kansen, ideeën en oplossingsrichtingen er binnen de wijk zelf zijn.
• Voor workshop 2 worden ook stakeholders vanuit de omliggende verenigingen en sportaanbieders uitgenodigd. Ook met hen hoopt het Vitality Living Lab consortium tot concrete ideeën en oplossingen te komen.

Samen met de Vitality Living Lab partners zullen de ideeën en oplossingen die uit deze workshops ontstaan getoetst en verder uitgewerkt worden. Het doel is om een aantal innovaties tot business te brengen, door ze ook voor andere wijken (in Eindhoven, Nederland) inzetbaar te maken.